بی حرف و حدیث دوست دارم؛ روی قلبم بنویس دوست دارم؛ هیچکی مثل تو نیست دوست دارم.