توضیحات دکتر «پیام طبرسی‌» رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری.