بچه ها سعی کنید مهارت کار با رایانه رو یاد بگیرید.