نحوه تشخیص سردی یا گرمی و درمان بیش فعالی از منظر حکیم خیراندیش.