رفیق! اربعین فصل غم یادته؛ تُو جاده می‌رفتیم با هم یادته؛ تُو هیأت دعامون فقط کربلا؛ چه راحت می‌رفتیم حرم یادته؛ چه راحت می‌رفتیم حرم یادته.