مامانای مهربون بهترین هدیه به کودکتون و اینکه ترغیب بشه به انجام تکالیف تزیین و تصویرسازی دفاتر مشق آنها است.