خانم دکتر محبوبه ابریشم کار در برنامه عصرشیرین شبکه افق سیما در مورد خواص گل محمدی یا گل سرخ میگویند.