روی کار آمدن دولت جدید و تغییر دیپلماسی خرید واکسن به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل تسهیل واردات مطرح می شود.