نکات بسیار مهمی رو در رابطه با خشم کودکان خانم ثریا علوی توضیح دادند.