لباس کهنه هاتو دور نندازید و با کمی خلاقیت دوباره ازشون در کاربردی جدید استفاده کنید.