کلیپ آموزشی کوتاه و جالب از هنر حاشیه دوزی و گلدوزی.