یک غذای گرم برای تقویت دستگاه هاضمه در برنامه نون و نمک شبکه افق سیما.