هر روز را با سلام بر تو آغاز می کنیم؛ سلام بر تو که صاحب اختیار مایی.