دوخت و برش بالاتنه لباس کودک توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.