اگه تاریک و تلخ و تنها شدیم؛ همه جای خالی نور توئه؛ اگه درد داریم اگه خسته ایم؛ دوای تمومش ظهور توئه ...