جدا آخرین بار کی بود؟ آخرین باری که تو کوچه با بچه محل ها بازی کردیم؟ چی شد که دیگه ادامه ندادیم ...