آشنایی با هنر قیطان دوزی و کاربردهای آن در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما با حضور خانم الهه قانع.