فیلم آموزشی مفید درباره ریشه زدن بافت که در شال گردن کاربرد داره.