خواستم ناز کنم، دست کِشی تا به سَرَم؛ دیدم این موی چنین سوخته،نازی دارد ؟! یا رقیه