آموزش ساخت قارچ با استفاده از لیوان و کاغذهای رنگی.