سخنان حکیم سیدحسین ضیایی در مورد عواملی که باعث عقیمی مردان و پسران می شود.