توی خونه خودتون با قاشق و لیوان یک بار مصرف جامدادی قشنگ درست کنید.