کلیپ یک دقیقه ای کشباف فانتزی، یک طرح ایده ال برای کشباف انواع لباس وکلاه.