عذرهای ناموجه ولی پرطرفدار در میان افرادی که در مقابل منکرها ساکت‌اند.