ماجرای یک فرد بازنشسته که با پاداش آخر خدمت خود قصد داشت که یک دامداری بزنه.