برای شروع 5 تا زنجیره بزنید و با بست به اولین زنجیره یک حلقه تشکیل دهید، و داخل حلقه ده تا پایه کوتاه ببافید و با بست به اولین پایه متصل کنید. رج دوم برای هر گل ابتدا 5 زنجیره بزنید بعد 6 تا پایه فندقی (سه تا در پایه کوتاه اول و سه تا در پایه کوتاه دوم) ببافید و دوباره 5 زنجیره در همان پایه کوتاه دوم ببافید. بافت را به همین شکل ادامه دهید تا 5 گلبرگ بافته شود.