باب مفتوح راحت روح؛ کشتی تو ناجی کشتی نوح؛ شاه شاهان روح و ریحان؛ آیه آیه مدح تو گفته قرآن ای حسین جان ...