مثه مادرت کتک خورم؛ نمیشه درد من آروم مردم مثل مادر کتک خورده ام.