بزار بگم پاهام درد میکنه خب؛ چشام درد میکنه خب؛ از اون شب تو بیابون پهلوهام درد میکنه خب.