چون شمع سحرگاه مرا کشته‌ خود کن؛ حیف است که گریان تو سر داشته باشد.