با پای پُر وَرمم دردسرِ حَرَمم؛ همه میگن خیلی شبیه مادرمم.