آموزش پخت غذای عدسی در برنامه عصر شیرین توسط خانم فاطمه بهجویان و فوت و فن های پخت خوشمزه و جذاب تر این غذا.