تصاویر فرزند احمد شاه مسعود و افسران صهیونیست و دکتربرنارد لوئیس؛ دکتر برنارد، تئوریسین تجزیه کشورهای اسلامی حمله به افعانستان عراق سوریه و جنگ یمن و تئوریسین جنگ تمدنهای هانتینگتون و جنگ تمدن لیبرال و تمدن اسلامی است.