مقام معظم رهبری: بعد از رهبری غذا و میوه خوب نخورده ام؛ قسمتی از مصاحبه برنامه 20:30 با پدر مرحوم استاد رحیم پور ازغدی