مانند یک مداد که پوست انداختن اش برای بهتر بودن است سختی های زندگی هم برای قوی تر شدن ماست؛ کلیپ انگلیزشی و موفقیت «چقدر شبیه مدادیم»