مثلا تو قبول کردی کوله بارم و هم بستم؛ مثلا من الان توی راه کرببلا هستم؛ مثلا رسیدم دارم زیارت نامه می خونم؛ مثلا رو به ایوون حرمت زیر بارونم مثلا دم شش گوشه ...