من همان کوهم که پرپرم کردی، کلیپی از مصاحبه با یک جانباز که درعملیات قادر دو مجروح شد از جنس دلبرانه و عاشقانه