مگه از سنگه؟ چه کنم بازدلم تنگه؛ مهربون ارباب یا حسین دلمو دریاب.