این جهان بی من مباش، نیمه شب بیرون زدم رفتم پی میخاریم، تا لب میخانه رفتم در پی دلداریم، دوش دیدم صف است از همه عاشقان؛ ترانه خدا با صدای حمید هیراد