دیدم موکب دار یه ظرف بزرگ غذا به خیمه ای برد گفتم آنجا خانواده زندگی می کنند گفت خانواده ای مسیحی دو سه ماهی مهمان موکب های اربعین امام حسین اند؛ کمیک موشن پناه عالم؛ وقتی مسیحیان هم مهمان اربعین حسین علیه السلام می شوند.