در ایران آمارهای متفاوتی از افغانستانی های مهاجر وجود دارد اما دست کم حدود یک و نیم میلیون افغانستانی مقیم ایران هستند.