اگر دوست دارید آداب دعا کردن را بدانید و دعایتان به استجابت نزدیک شود این کلیپ را از استاد فاطمی نیا ببینید.