قسمت دیگری از مجموعه برنامه کودک قلقلک با این پیام برای بچه ها که تلویزیون زیاد تماشا کردن کار بدیه و با ارایه تصاویر بچه های ناز