قسمتی از کارتون جذاب گردش متضادها که شخصیت های آن را یک سنجاب، موش و خرس پاندا تشکیل می دهد و قصه های بامزه برای بچه ها دارند این قسمت ماشین مسابقه ای.