بزرگترین ترس زندگیم اینکه که وقتی به آرزوهام رسیدم دیگه هیچ حسی نداشته باشم هیچی خالیه خالی؛ کلیپ کوتاه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ