کلیپ کوتاه تلاوت آیات تسلی روح بازماندگان در شب جمعه و زیارت اموات؛ ترجعون فیه الی الله