آخر ای عاقل به کار عشق روگردان شدی، خوب شد، یکبار عقلت را به کار انداختی متن از سجاد سامانی؛ کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ عاشقانه