دین من ایمان من‌ای تو والا‌ای تو اعلا‌ای تو دریای کرم؛ دل پریشون زیر بارون یاد ایوون حرم؛ حرم تو صبح سپیدم حرم تو آب حیاتم؛ حرم تو نور امیدم حرم تو باب نجاتم ...