بازی تقویت ادراک بینایی و تشخیص جهت ها با هدف تقویت ادراک بینایی و تشخیص جهت ها.