ببعی جونم چی دیدی، که اینجوری ترسیدی؟ یه گرگ دیدم توی دشت،که دنبال من میگشت، گرسنه بود میخواست منو بگیره؛ ترانه کودکانه و شاد فرار کن ببعی